Algemene voorwaarden

Het kantoor Heerenstaete Mediation, Coaching & Advocatuur (hierna: “Heerenstaete”) is een eenmanszaak die gedreven wordt voor rekening en risico van mr. G.H.J. Luimes. Heerenstaete is gevestigd te Rhenen (Kamer van Koophandel: 30255319).

De opdracht

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Heerenstaete, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

2. Heerenstaete heeft het recht om de opdracht te beëindigen in geval van: a) niet betaling van facturen; b) verzuim van opdrachtgever om informatie te verstrekken en/of het verstrekken van onjuiste informatie en/of onvolledige informatie; c) het ontbreken van het benodigde vertrouwen tussen opdrachtgever en Heerenstaete; d) een belangenconflict met een andere cliënt van Heerenstaete.

3. Bij uitval en arbeidsongeschiktheid van mr. G.H.J. Luimes zal mr. B.P.J. van Riel (advocaat te Ede) als waarnemer optreden.

4. Niet alleen Heerenstaete, maar al degenen die voor Heerenstaete werkzaam zijn of waren alsmede in het kader van de opdracht door Heerenstaete ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden, een beroep doen.

Persoonsgegevens

5. Opdrachtgever verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens. De verwerking geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, relatiebeheer en marketing. De wijze waarop Heerenstaete omgaat met persoongegevens is vastgelegd in het privacystatement, dat bij de opdrachtverstrekking wordt toegezonden.

Kosten

6. Voor de uitvoering van de door Heerenstaete voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden wordt een honorarium en omzetbelasting, in rekening gebracht. Kosten van (in overleg) ingeschakelde deskundigen, griffierechten en andere verschotten worden aan opdrachtgever doorbelast. Heerenstaete is steeds gerechtigd bij de aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen.

7. Heerenstaete zal maandelijks een factuur zenden. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst. Heerenstaete is gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het bedrag dat niet binnen die termijn is betaald.

8. Heerenstaete kan geen derdengelden ontvangen.

Klachten

9. Bij klachten over de dienstverlening of handelwijze van bij Heerenstaete werkzame personen kan opdrachtgever gebruik maken van de Kantoorklachtenregeling Advocatuur en/of de Klachtenregeling van de MfN, die op verzoek worden toegezonden.

Aansprakelijkheid

10. Heerenstaete is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Heerenstaete is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Heerenstaete wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico zoals opgenomen in deze verzekeringspolis. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van Heerenstaete beperkt tot het door Heerenstaete in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro).

11. Alle vorderingsrechten jegens Heerenstaete verband houdende met de door Heerenstaete verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

12. Indien communicatie tussen opdrachtgever en Heerenstaete plaatsvindt door elektronische middelen dan is Heerenstaete jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet ontvangen berichten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Slotbepalingen

13. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard, dan zal de onverbindende bepaling op zodanige wijze worden uitgelegd dat zij rechtsgeldig is en overeenkomt met haar strekking.

14. Op de rechtsverhouding tussen Heerenstaete en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Nu Heerenstaete is gevestigd in Rhenen zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Rhenen, 1 juli 2020

Heerenstaete staat u bij in

Mediation

Coaching

Advocatuur

Wilt u teruggebeld worden ?