Menu

Heerenstaete Advocaten en Mediation Rhenen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de kostenmaatschap Heerenstaete Advocaten & Mediation, gevestigd te Rhenen.

 

I. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De maatschap: de maatschap van zelfstandige praktijken op basis van kostendeling “Heerenstaete Advocaten & Mediation”, gevestigd te Rhenen, die uit natuurlijke- en rechtspersonen bestaat, waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is.
b. De (betrokken) advocaat: een advocaat die een vennoot van de kostenmaatschap Heerenstaete Advocaten & Mediation te Rhenen is.
c. De cliënt: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten, kantoorkosten en reiskosten als onder sub e, f en g bedoeld, die de betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
e. Verschotten: de kosten die de betrokken advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ten behoeve van de kosten van kantoorfaciliteiten.
g. Reiskosten: de vergoeding voor in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.

 

II. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

III. Opdracht

a. Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
b. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de advocaat te worden aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan de maatschap verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid.
c. De cliënt staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico.
d. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

IV. Declaraties/tarieven/voorschot

a. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
b. Ter bepaling van de hoogte van het honorarium hanteert de advocaat in beginsel de tarievenlijst van de maatschap. De tarievenlijst is als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd. De advocaat behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium als vermeld in de tarievenlijst, de kantoorkosten en de reiskosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.
c. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks in rekening worden gebracht aan de cliënt.
d. Naast het bepaalde in punt c is de advocaat steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de cliënt nalaat een factuur of een voorschotnota dan wel een tussentijdse verhoging te betalen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, heeft de advocaat het recht de uitvoering aan de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

 

V. Betaling

a. Betaling van declaraties aan cliënt gezonden dient volledig te geschieden binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt een vertragingsrente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd. Het kantoor is dan voorts gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Reclames dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de rechten van cliënt vervallen. Betaling door de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
b. Alleen betaling door overmaking op een door het kantoor aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten (tot een maximum 10 euro in muntgeld) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van cliënt.
c. Cliënt staat het kantoor uitdrukkelijk toe haar declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houdt of doet houden voor de cliënt voor zover die gelden zonder belemmering aan de cliënt kunnen worden uitbetaald.
d. Alle kosten van (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invordering komen ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,– excl. BTW.
e. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder lid d het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
f. Indien cliënt haar opdracht aan het kantoor wenst te beëindigen, dan is het kantoor gerechtigd om het dossier onder zich te houden totdat cliënt alle openstaande declaraties heeft voldaan.

 

VI. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van en opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door de betreffende advocaat afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, verminderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden en/of deze geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot de helft van het bedrag van het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.
b. De maatschap kan niet zelfstandig aansprakelijk worden gesteld voor schade als bedoeld in lid a van dit artikel van de advocaat die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard, daar de maatschap geen zelfstandige rechtspersoon is. Uitsluitend de advocaat met wie een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.
c. De aansprakelijkheid van de betrokken advocaat voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
d. De in lid a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten.
e. De cliënt vrijwaart de maatschap respectievelijk de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden tengevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
f. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

VII. Derdengelden
Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Riel Advocatuur. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, worden over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

 

VIII. Archivering
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en staan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.

 

IX. Opzegging

a. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
b. De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

 

X. Wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd, indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

XI. Mediationkeuze, toepasselijk recht en forumkeuze

a. Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken advocaat en de cliënt, is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a, behoudens geschillen verbandhoudende met de hoogte van de declaratie, zullen primair in mediation worden behandeld. De cliënt is vrij in de keuze of hij in mediation wil gaan en in de keuze van de mediator. Lukt het niet om het geschil in mediation op te lossen of wenst de cliënt direct de inschakeling van de rechter, dan zullen de geschillen worden beslecht door de rechtbank te Midden-Nederland – locatie Utrecht. Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren.

 

Juridische diensten en mediation op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Algemeen Civielrecht

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Kunnen wij u helpen?